Sirküler

Sirküler No: 2021/330


Yabancı bayraklı kullanılmış deniz taşıtlarının ithalinde TPS izin uygulaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yayımlanan 2017/3 Sayılı “Türk Sahipli Olup, Yurt Dışında Bulunan Veya Yabancı Bayrak Çeken Gemi, Deniz ve İç Su Araçlarının Serbest Dolaşıma Girişine İlişkin Tebliğ” kapsamına giren kullanılmış deniz taşıtlarının serbest dolaşıma girişinde, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğe göre düzenlenen 0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste Dışı)'nin gümrük idarelerince aranmaması gerektiği  bildirilmiştir.

 

Kaynak: TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 17.06.2021 / 64798527 tarih, sayılı yazıları.

 

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı       :E-20117910-111[GGM-9]

Konu     :2017/3 Sayılı Tebliğ Kapsamındaki
Kullanılmış Eşya (Türk Sahipli Olup, Yurt
Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak
Çeken Gemi, Deniz ve İç Su Araçlarının
Serbest Dolaşıma Girişine İlişkin Tebliğ)

 

17.06.2021 / 64798527
DAĞITIM YERLERİNE

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca düzenlenerek 03.03.2017 tarihli ve 29996 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/3 Sayılı “Türk Sahipli Olup, Yurt Dışında Bulunan Veya Yabancı Bayrak Çeken Gemi, Deniz ve İç Su Araçlarının Serbest Dolaşıma Girişine İlişkin Tebliğ” kapsamına giren kullanılmış deniz taşıtlarının serbest dolaşıma girişinde, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğe göre düzenlenen 0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste Dışı)'nin beyannameye eklenmesi gerekip gerekmediğine ilişkin İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 11.06.2021 tarihli ve 64545618 sayılı yazı ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi edinilmesi ve yazı konusu hususlara ilişkin bağlantınız gümrük müdürlüklerinin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

EK          :1 adet yazı

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı       :E-59335903-519     201/2

Konu     :2017/3 sayılı Tebliğ Kapsamındaki Kullanılmış Eşya

 

 

11.06.2021 / 64545618

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi         :18.05.2021 tarihli ve E-20117910-111[GGM-9]-00064016443 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden gümrük müdürlükleri ve CİMER üzerinden iletilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 03.03.2017 tarihli ve 29996 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017/3 sayılı “Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ” kapsamına giren kullanılmış deniz taşıtlarının serbest dolaşıma girişinde, Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2021/9)'e göre Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen 0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)'nin beyannameye eklenmesi gerekip gerekmediğinin açıklığa kavuşturulmasına ihtiyaç duyulduğu anlaşılmaktadır.

Malumları olduğu üzere, deniz taşıtlarının ülkemize kullanılmış olarak ithali, İthalat Rejimi Kararı'nın 7. maddesi gereğince Genel Müdürlüğümüz iznine tabi olup bu izne ilişkin usul ve esaslar 31.12.2020 tarihli ve 31351 (3. mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2021/9 sayılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliği ile düzenlenmiştir.

Bununla birlikte, 2017/3 sayılı Tebliğin 2 nci maddesinde, "Bu Tebliğ, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8901.10.10.00.11, 8901.10.90.00.11 numaralarında yer alan mallar ile 89.03 tarife pozisyonunda yer alan mallardan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin serbest dolaşıma girişlerinde uygulanır." hükmü bulunmakta olup bahse konu GTİP'ler 2021/9 sayılı Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğin "İthaline İzin Verilen Eşya Listesi (Ek-1)/Grup 2-Deniz taşıtlar"ı bölümünde yer almaktadır. Söz konusu ürünlerin serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan ithalatında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Uygunluk Yazısı bulunması halinde, Genel Müdürlüğümüz tarafından "0970-TPS-İzin Belgesi (Kullanılmış Eşya-Liste)" belgesi düzenlenmektedir.

Ancak, 2017/3 sayılı Tebliğin, "İthal ve kayıt için aranan şartlar" (Madde 4) başlığı altında belirtilen şartları taşıması halinde, 5. maddesinde "4 üncü maddedeki şartları yerine getiren yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemisi malikinin veya birden fazla malikin olması durumunda maliklerinden birinin talebi üzerine, liman başkanlığınca kayıt veya tescili önceki kayıt belgesinde yer alan maliklerin tamamı adına yapılır. Kayıt veya tescili yapılan yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerine ilişkin gümrük işlemleri, liman başkanlıklarının ilgili gümrük idaresine kayıt veya tescilinin yapıldığının bildirimini müteakip altmış gün içinde tamamlanır. Söz konusu bildirim, İthalat Mevzuatı uyarınca aranan belgeler yerine geçer." hükmü yer almaktadır.

Buna ek olarak 2021/9 sayılı Tebliğ Ek-1 listesinde yer alan söz konusu ithaline izin verilen kullanılmış eşyanın ithaliyle ilgili tüm işlemler için (firma tarafından elektronik ortamda alınması ve gümrük beyannamesinin 44 no'lu hanesine kaydedilmesi gereken belge numarası) önceki yıllarda Bakanlığımız TAREKS uygulaması kullanılmakta iken 01.01.2021 tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüz İthalat Belge İşlemleri uygulaması üzerinden kullanılmış eşya ithal izin belgesi düzenlenmektedir.

Bu durum karşısında 2017/3 sayılı Tebliğ'de yer alan deniz taşıtlarının yine Tebliğde belirtilen şartları taşıması durumunda serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithalinde Genel Müdürlüğümüz 0970 kodlu kullanılmış eşya ithal izin belgesi aranmaması ve gerekli bilgilendirmenin ilgili gümrük müdürlüklerine yapılması hususunda bilgileri ile gereğini arz ederim.

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ

Genel Müdür V.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com