Sirküler

Sirküler No: 2021/339


Sonradan Kontrol ve İthalat Denetimleri

2021/ 1 sayılı ÜGD Tebliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının, “Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.” hükmünü; 12 nci maddesinin dördüncü fıkrasının ise, “İthal edilmiş ürünün GTİP’inin Ek-1’de yer aldığının sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir.” hükmünü amir olduğu belirtilerek,

 

Bu çerçevede, 2021 yılı ve öncesinde serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil edilen ürünlerin GTİP'lerinin sonradan yapılan kontrol neticesinde Ticaret Bakanlığı’nca yayımlanıp yürütülen ÜGD Tebliğlerinin kapsamına girdiğinin tespiti durumunda yapılması gereken işlem yukarıda zikredilen maddelere istinaden hükme bağlandığı bildirilmiştir.

 

Konuya ilişkin T.C. TİCARET BAKANLIĞI Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün 02.07.2021 / 65247832 tarih, sayılı yazıları aşağıya çıkarılmıştır.

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı       :E-24545304-553.02

Konu     :Sonradan Kontrol ve İthalat Denetimleri

 

 

02.07.2021 / 65247832

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi         :23.06.2021 tarihli ve E-37528597-205-00065002691 sayılı yazı.

 

İlgi’de kayıtlı yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere; Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen ithalatta ürün güvenliği denetimlerinde ithal yolla piyasaya arz edilecek ürünlerin, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilmektedir. Bu denetimler Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden risk esaslı olarak yapılmakta olup, riskli bulunan ürünler fiziki olarak denetlenmekte iken, risksiz bulunan ürünler ise fiziki denetime konu olmadan ithal edilebilmektedir.

Bu minvalde, dış ticarete konu ürünlerin ilgili teknik mevzuata uygunluğunu denetleme veya denetletme yetkisi Bakanlığımıza aittir. 2021/1-9-25 sayılı ÜGD Tebliğleri kapsamında yer alan ürünler Bakanlığımız adına TSE tarafından, diğer ÜGD Tebliğleri kapsamında yer alan ürünler ise Bakanlığımız Bölge Müdürlükleri tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlüğümüzce belirlenmekte ve denetim süreçlerinde yaşanan aksaklıklara tarafımızca çözüm üretilmektedir. Bu çerçevede, ithalat denetimlerine ilişkin bir sorunla karşılaşılması halinde konunun doğrudan Genel Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, 1 sayılı ÜGD Tebliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası, “Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır.” hükmünü; 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası ise, “İthal edilmiş ürünün GTİP’inin Ek-1’de yer aldığının sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir.” hükmünü amirdir.

Bu çerçevede, 2021 yılı ve öncesinde serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil edilen ürünlerin GTİP'lerinin sonradan yapılan kontrol neticesinde Bakanlığımızca yayımlanıp yürütülen ÜGD Tebliğlerinin kapsamına girdiğinin tespiti durumunda yapılması gereken işlem yukarıda zikredilen maddelere istinaden hükme bağlanmıştır.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

 

VEYSEL PARLAK

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com