Sirküler

Sirküler No: 2021/538


YATIRIMLARDA PROJE BAZLI DEVLET YARDIMI VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR’DA VE TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR.

 

Yatırımlarda Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararda Değişlik Yapılmasına Dair Karar’da ve Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin (2019/1) sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmıştır.

18.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yapılan birinci değişiklik 17.12.2021 tarihli ve 4925 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılmıştır. 17.10.20216 tarihli ve 2016/9495 sayılı Bakanlar Kurulu ile yürürlüğe konulan Karar’da 26.11.20216 tarihinden geçerli olmak üzere yapılan düzenleme sırasıyla;

“Diğer Hükümler” başlıklı 12’nci maddenin; 3’üncü fıkra 4’üncü cümlesi değiştirilerek  Enerji desteği ödemesine ilişkin esas alınacak fatura bedelinin, dönemi içerisinde ödenme koşulu kaldırılmıştır.

Aynı maddenin 15 inci fıkrası; “(15) Sigorta primi işveren desteği uygulamasına, yatırımcı tarafından talep edilmesi halinde yatırımın kısmen işletmeye geçişinin Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından yatırım yerinde tespit edilmesini müteakip yatırım tamamlama vizesinden önce de başlanabilir.” Şeklinde değiştirilmiştir.

Aynı maddeye 17’nci fıkra ilavesi yapılmıştır. İlave edilen fıkra; “Yatırım süresi asgari 10 yıl olarak belirlenen ve entegrasyonu sağlayan fazlardan oluşan yatırım için asgari 5 milyar TL yatırım harcamasının gerçekleşmesini müteakip kısmi tamamlama işlemi yapılabilir. Kısmi tamamlama işlemi, yatırımın her bir fazı için Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından yatırım yerinde yapılan tespite istinaden gerçekleştirilir. Kısmen işletmeye geçiş, bu fıkradaki tamamlama koşullarının sağlanmadığı durumda kısmi tamamlama olarak değerlendirilmez ancak kısmi tamamlama işleminin yapılmış olması, kısmen işletmeye geçildiğini de ifade eder.” hükmünü taşımaktadır.

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2021/1) ile (2019/1) sayılı Tebliğ’in “Hibe desteği uygulama esasları “ 12’nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Aynı Tebliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) Sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına, kısmen işletmeye geçildiğinin tespit edilmesi veya tamamlama vizesinin yapılmasını müteakip yatırımcıya ait bilgilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesini takip eden aydan itibaren başlanır ve uygulamanın ilk başladığı ay esas alınarak yatırım teşvik belgesinde belirtilen süre kadar yararlandırıldıktan sonra uygulamaya son verilir.

(2) Kısmen işletmeye geçişe istinaden sigorta primi işveren hissesi desteğinden yararlanılabilmesi için kullanıcılar tarafından E-TUYS uygulamasında yer alan tanımlı alanların doldurulması ve Bakanlıkça talep edilmesi halinde ilgili belgelerin sisteme yüklenmesi gerekir. Kullanıcı talebini müteakip kısmen işletmeye geçildiği ve ilave istihdam sağlandığı Bakanlıkça görevlendirilen en az iki eksper tarafından yatırım yerinde tespit edilir ve tespite ilişkin ekspertiz raporu onaylanarak birinci fıkrada belirtilen şekilde sigorta primi işveren hissesi desteği uygulaması başlatılır.

(3) Kısmen işletmeye geçişe ilişkin tespit işlemi azami yılda bir defa yapılabilir.”

Tebliğ ile yapılan değişiklikler 18.12.2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Kaynak: 19 Aralık 2021 Tarihli ve 31694 Sayılı Resmî Gazete

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4925)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211218-2.pdf

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (2019/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2021/1)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211218-13.htm


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com