Sirküler

Sirküler No: 2022/212


2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelgede değişiklik yapılmıştır

2008/1 sayılı DİR Genelgesinin 53 üncü maddesine eklenen son cümle ile;

 

Dahilde işleme izin belgesi düzenlenebilen Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat, Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde her bir 8(sekiz)'li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşya için bir takvim yılı itibarıyla 200.000 ABD Dolarını aşan bedelsiz ithalat ile 8531.20.40 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan "Aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar (LCD)" isimli maddenin bedelsiz ithalatı kapsamında dahilde işleme izin belgesi çerçevesinde ihraç edilen eşyanın veya söz konusu eşyaya ait olduğu anlaşılan parçaların yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi amacıyla bedelsiz olarak ithal edilmesi durumunda buna karşılık yapılan bedelsiz ihracata ilişkin GB'lerinin taahhüt kapatma işlemlerinde kullanılabileceğinin mümkün hale geldiği bildirilmiştir.

 

Kaynak: İhracat Genel Müdürlüğünün  11.04.2022 / 73711294 tarih, sayılı yazıları.

 

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

İhracat Genel Müdürlüğü

 

Sayı :E-88364507-451.01-000

Konu :2008/1 Sayılı DİR Genelgesinde Değişiklik

Yapılması Hk

 

 

11.04.2022 / 73711294

DAĞITIM YERLERİNE

 

Bilindiği üzere, 2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelgenin 53 üncü maddesinde bedelsiz ithalat ve bedelsiz ihracat ile ilgili düzenlemeler yer almaktadır.

 

Bahse konu Genelgenin 53 üncü maddesi, Genel Müdürlük Makamının 08.04.2022 tarihli ve 7363076 sayılı Onayı ile ekte yer aldığı şekilde değiştirilmiştir.

 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

 

Erbülent KURŞUN

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı V.

 

Ek:

1- 2008/1 DİR Genelgesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Genelge

2- Karşılaştırma Tablosu

 

 

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2008/1)'de DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA GENELGE

 

MADDE 1- 2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Genelgenin 53 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

" 53- DİR çerçevesinde bedelsiz ithalata (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat, Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat, tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde her bir 8 (sekiz)'li bazda gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan eşya için bir takvim yılı itibarıyla 200.000 ABD Dolarını aşan bedelsiz ithalat ile 8531.20.40 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan "Aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar (LCD)" isimli maddenin bedelsiz ithalatı hariç olmak üzere) ilişkin talepler gümrük idarelerince sonuçlandırılacağından, DİİB düzenlenmesi esnasında kısmen de olsa bedelsiz ithalata konu eşyaya yer verilmez.

 

Ancak, birinci paragraftaki hükme rağmen DİİB kapsamında bir şekilde bedelsiz olarak ithalat gerçekleştirilmiş olması halinde, bu ithalatın da belge kapsamında değerlendirilmesi ve bu durumda, bedelli kısımların bedelli, bedelsiz kısımların da bedelsiz olarak kabul edilerek belge taahhüt kapatma işlemlerinin tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.

 

Diğer taraftan; Bedelsiz İhracata İlişkin İhracat 2008/12 sayılı Tebliğ'in 6 ncı maddesinde yer alan, "Bedelsiz ihracata konu mal, ihracatta uygulanan desteklerden yararlandırılmaz." hükmü çerçevesinde, bedelsiz ihracata ilişkin GB'lerin DİİB ihracat taahhüdünün kapatılmasında kullanılması mümkün bulunmamaktadır. Ancak, birinci fıkrada sayılan dahilde işleme izin belgesi çerçevesinde ihraç edilen eşyanın veya söz konusu eşyaya ait olduğu anlaşılan parçaların yenilenmesi ve düzenli hale getirilmesi dahil olmak üzere tamir edilmesi amacıyla bedelsiz olarak ithal edilmesi durumunda buna karşılık yapılan bedelsiz ihracata ilişkin GB'leri taahhüt kapatma işlemlerinde kullanılabilir."

 

MADDE 2- (1) Bu Genelge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA GENELGE (2008/1)'de DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA GENELGE AÇIKLAMA

Birinci fıkra kapsamında sayılan ürünlerin dahilde işleme izin kapsamında gelme imkanı bulunmadığından, söz konusu ürünler ihraç edildikten sonra bir kısmının veya bir parçasının bedelsiz olarak tekrar ithal edilip (geri gelmesi durumunda) buna karşılık yapılan bedelsiz ihracatın taahhüde sayılmaması halinde firmaların ciddi müeyyidelerle karışılabileceği ve mağduriyetlere sebebiyet vereceği görüldüğünden 2008/1 sayılı DİR Genelgesinin 53 üncü maddesine son cümle eklenmiştir


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com