Sirküler

Sirküler No: 2022/268


AB Ortak Gümrük Tarifesi/TEV uygulaması

 

AB’ye ihraç edilen eşyanın bünyesindeki üçüncü ülke menşeli girdi sebebiyle doğan telafi edici verginin hesaplanmasında, ithal edilen eşyaya tatbik edilecek “ülkemiz İthalat Rejimi Kararı kapsamında uygulanan gümrük vergisi oranı” ile “Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesinde” (OGT) uygulanan en düşük gümrük vergisi oranı” karşılaştırılmakta olduğu, bu iki vergi oranından daha düşük olanının telafi edici vergi (TEV) hesabında esas alındığı,

Bu çerçevede telafi edici vergi (TEV) hesabında üçüncü ülke menşeli girdinin menşei ve çıkışının yapıldığı ülkelerin birbirinden farklı ülkeler olabildiği durumlarda gümrük vergisine (TEV) esas alınacak ülkenin tespitinde menşe ülkenin dikkate alınarak işlem yapılmasının uygun olacağı bildirilmiştir.

Kaynak: İhracat Genel Müdürlüğü 16.05.2022 / 74689512 tarih, sayılı yazıları.

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-88364507-451.01

Konu   :AB Ortak Gümrük Tarifesi

16.05.2022 / 74689512

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, mer’i İthalat Rejimi Kararı’nın 9 uncu maddesinin beşinci fıkrası “Serbest Bölgelere veya Antrepoya alınan ya da Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın işlem görmüş ürün olarak Avrupa Birliği’ne ihraç edilmesi halinde, varsa telafi edici verginin hesaplanmasında, ithal ülke ve eşyasına İthalat Rejimi Kapsamında uygulanan ithalat vergisi oranı ile Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesinde uygulanan en düşük gümrük vergisi oranı karşılaştırılır ve daha düşük olan vergi oranı tatbik edilir.” hükmünü amirdir.

Mezkur mevzuat hükmü uyarınca, Bölge Müdürlüklerimizce gerçekleştirilen dahilde işleme izin belgesi taahhüt kapatma işlemleri sürecinde, AB’ye ihraç edilen eşyanın bünyesindeki üçüncü ülke menşeli girdi sebebiyle doğan telafi edici verginin hesaplanmasında, ithal edilen eşyaya tatbik edilecek “ülkemiz İthalat Rejimi Kararı kapsamında uygulanan gümrük vergisi oranı” ile “Avrupa Birliği Ortak Gümrük Tarifesinde uygulanan en düşük gümrük vergisi oranı” karşılaştırılmakta, bu iki vergi oranından daha düşük olanı mezkur Kararın amir hükmü gereği telafi edici vergi hesabında esas alınmaktadır.

Bu hesaplamalara konu üçüncü ülke menşeli girdinin menşei ve çıkışının yapıldığı ülkeler birbirinden farklı ülkeler olabildiği gibi, menşe ülke ile eşyanın çıkış ülkesine AB tarafından uygulanan tarifeler de farklılık gösterebilmektedir. Genel Müdürlüğümüze vaki müracaatlarda eşyanın menşe ülkesinin farklı çıkış ülkesinin farklı olduğu ve bu farklılık sebebiyle AB tarafından uygulanan gümrük vergisinin de farklılaşabildiği durumlarda gümrük vergisine esas alınacak ülkenin tespitinde menşe ülkesinin mi yoksa çıkış ülkesinin mi esas alınacağına ilişkin tereddütler intikal etmektedir.

Keyfiyet hakkında İthalat Genel Müdürlüğümüzden alınan bir yazıda; Avrupa Birliği (AB) Ortak Gümrük Tarifesinde (OGT), MFN vergi oranının yanı sıra ithal ülkeye uygulanan daha düşük oranda tercihli bir vergi oranı veya muafiyeti bulunması halinde, söz konusu tercihli vergi oranının veya vergi muafiyetinin, ithalatın AB’nin ilgili ülke ile arasında bulunan Anlaşma veya otonom GSP uygulaması kapsamında öngörülen ithal ülke menşeli olduğunu gösteren bir tercihli menşe belgesi eşliğinde yapılması halinde uygulandığı, AB’nin OGT’sinin ve İthalat Rejiminde ülkelere göre belirlenen vergi oranlarının menşe ülke dikkate alınarak uygulanması nedeniyle, ülkemizce de TEV hesaplamasında İthalat Rejimindeki vergi oranı ile AB’nin OGT’sinin kıyaslanmasında ithal ülke belirlenirken menşe ülkesine göre belirlenmesinin gerektiği ifade olunmuştur.

Yazıda devamla, AB’nin OGT’sinin ülkemiz vergi oranından düşük olduğu ve hesaplamada baz alındığı durumlarda, menşe ülkenin tespitinde AB’ye ithalat için gerekli olan tercihli menşe belgesinin aranmasının pratikte uygulanamadığı durumların olabileceği, Japonya’dan AB’ye EUR.1 eşliğinde ithal edilmesi halinde %0 vergi uygulanacak bir girdinin, önce Türkiye’ye DİR kapsamında ithal edilmesi ve üretimde kullanılarak nihai ürünün AB’ye ihraç edilmesi durumunda, Japonya’dan ülkemize ithalatta EUR.1 aranmasını gerektirecek bir düzenleme bulunmadığından söz konusu girdinin Japonya’dan ithalatında EUR.1 aranamayacağı, bu tür durumlarda da, ithalat beyannamesinde beyan edilen menşe ülkenin dikkate alınarak işlem yapılmasının daha uygulanabilir olduğu belirtilmiştir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Erbülent KURŞUN

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı V.


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com