Sirküler

Sirküler No: 2022/314


Rejim beyanından önce eşyanın tahlile tabi tutulması talebinin değerlendirilmesi usul ve esasları

 

30.12.2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 196 ncı maddeden sonra gelmek üzere eklenen "Gümrük rejiminden önce eşyanın laboratuvar tahliline tabi tutulması” başlıklı 196/A maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslara ilişkin Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yazı yayımlanmıştır.

Yayımlanan yazıya göre;

1- 196 ncı madde uyarınca tahlile tabi tutulması gereken eşyanın tahlil işleminin, rejim beyanında bulunmadan önce yapılmasını talep eden yükümlü, özet beyan veya özet beyan yerine geçen belgeler, analiz ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, bulunması halinde fatura örneği, numunenin kimyasal bileşimi ile kimyasal ve fiziksel özelliklerini, kullanım alanlarını gösteren ayrıntılı bilgiler ve eşyanın üretim prosesi bilgilerini içeren belgeler ve daha önceki tahlil raporlarıyla birlikte, eşyanın tarife pozisyonunu içerecek şekilde bir dilekçe ile gümrük idaresine başvuru yapacak ve başvuru dilekçesinde eşyanın bulunduğu yeri detaylı olarak belirtecektir.

2- Başvuru sırasında yükümlüden, Gümrük Yönetmeliği 197 nci madde hükümleri uyarınca numune başına beyan edilen tarife pozisyonu esas alınarak, ek-24`te yer alan fiyat tarifesine göre tahlil ücreti alınacaktır.

3- Gümrük Yönetmeliği 198 inci ve 199 uncu madde hükümleri uyarınca eşyadan, muayene ile görevli memur tarafından şahit numunesiyle beraber beyan edilen eşyayı temsil edecek şekilde ve en az iki tahlile yetecek miktarda numune alınacaktır.

4- Gümrük Yönetmeliği 200 üncü madde hükmü uyarınca, numune ve şahit numune, numune alma tutanağı örneği ile birlikte gümrük personeli refakatinde, gümrük personeli refakatinde gönderilemeyecek durumlarda ise posta veya kargo ile Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilecektir.

5- Laboratuvar Müdürlüğünce Gümrük Yönetmeliği`nin 201 inci maddesi çerçevesinde numunenin tahlili yapılarak ilgili gümrük idaresine tahlil sonucu gönderilecektir.

6- Tahlil sonuçları beyan sahibine tebliğ edilecektir.

7- Tahlile ilişkin itiraz ve ikinci tahlil, Gümrük Yönetmeliği`nin 588 inci ve 589 uncu madde hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

8- Rejim beyanına konu eşyanın, rejim beyanında bulunmadan önce tahlil edilen eşya ile aynı eşya olmadığına dair kanıt (özelliklerini belirleyici belgelerinde ve bu belgeler ile eşya üzerinde bulunan ayırt edici ibarelerde farklılık) bulunması halinde muayene ile görevli memur tarafından, Gümrük Yönetmeliği`nin 202 nci maddesi çerçevesinde laboratuvara gönderilecek numunelerin hangi yönden tahlile gerek görüldüğü LARA Programı üzerinden açık ve eksiksiz bir şekilde yazılacak ve işlemler tekemmül ettirilecektir.

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 14.06.2022 / 75510314 tarih, sayılı yazıları.

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-17474625-010.06.01

Konu   :Gümrük Yönetmeliği 196/A Maddesinin

Uygulanmasına İlişkin Genelge

14.06.2022 / 75510314

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, 30.12.2021 tarihli ve 31705 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 196 ncı maddeden sonra gelmek üzere;

"Gümrük rejiminden önce eşyanın laboratuvar tahliline tabi tutulması

MADDE 196/A-(1) 196 ncı madde uyarınca tahlile gönderilmesi gereken eşya, yükümlünün ilgili gümrük idaresine başvurması halinde rejim beyanında bulunmadan önce tahlile gönderilir. Yükümlünün tahlil sonuçlarını kabul etmemesi halinde, Kanunun 243 üncü maddesi kapsamında tahlile itiraz edilebilir.

(2) Özet beyan, fatura veya diğer idari ya da ticari belgelerden, eşyanın tahlil edilen eşya ile aynı olduğunun belirlenebilmesi koşuluyla, tahlil sonuçları rejim beyanında kullanılabilir. Beyan edilen eşyanın, tahlil edilen eşya ile aynı olmadığına yönelik kanıt bulunması durumu hariç, bu eşya beyanın kontrolü ve muayene aşamasında yeniden tahlile gönderilmez.

(3) Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir." Maddesi eklenmiştir.

Gümrük Yönetmeliği 196/A maddesinin uygulanmasına ilişkin hususlar aşağıda yer almaktadır:

1- 196 ncı madde uyarınca tahlile tabi tutulması gereken eşyanın tahlil işleminin, rejim beyanında bulunmadan önce yapılmasını talep eden yükümlü, özet beyan veya özet beyan yerine geçen belgeler, analiz ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu, bulunması halinde fatura örneği, numunenin kimyasal bileşimi ile kimyasal ve fiziksel özelliklerini, kullanım alanlarını gösteren ayrıntılı bilgiler ve eşyanın üretim prosesi bilgilerini içeren belgeler ve daha önceki tahlil raporlarıyla birlikte, eşyanın tarife pozisyonunu içerecek şekilde bir dilekçe ile gümrük idaresine başvuru yapacak ve başvuru dilekçesinde eşyanın bulunduğu yeri detaylı olarak belirtecektir.

2- Başvuru sırasında yükümlüden, Gümrük Yönetmeliği 197 nci madde hükümleri uyarınca numune başına beyan edilen tarife pozisyonu esas alınarak, ek-24`te yer alan fiyat tarifesine göre tahlil ücreti alınacaktır.

3- Gümrük Yönetmeliği 198 inci ve 199 uncu madde hükümleri uyarınca eşyadan, muayene ile görevli memur tarafından şahit numunesiyle beraber beyan edilen eşyayı temsil edecek şekilde ve en az iki tahlile yetecek miktarda numune alınacaktır.

4- Gümrük Yönetmeliği 200 üncü madde hükmü uyarınca, numune ve şahit numune, numune alma tutanağı örneği ile birlikte gümrük personeli refakatinde, gümrük personeli refakatinde gönderilemeyecek durumlarda ise posta veya kargo ile Laboratuvar Müdürlüğüne gönderilecektir.

5- Laboratuvar Müdürlüğünce Gümrük Yönetmeliği`nin 201 inci maddesi çerçevesinde numunenin tahlili yapılarak ilgili gümrük idaresine tahlil sonucu gönderilecektir.

6- Tahlil sonuçları beyan sahibine tebliğ edilecektir.

7- Tahlile ilişkin itiraz ve ikinci tahlil, Gümrük Yönetmeliği`nin 588 inci ve 589 uncu madde hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

8- Rejim beyanına konu eşyanın, rejim beyanında bulunmadan önce tahlil edilen eşya ile aynı eşya olmadığına dair kanıt (özelliklerini belirleyici belgelerinde ve bu belgeler ile eşya üzerinde bulunan ayırt edici ibarelerde farklılık) bulunması halinde muayene ile görevli memur tarafından, Gümrük Yönetmeliği`nin 202 nci maddesi çerçevesinde laboratuvara gönderilecek numunelerin hangi yönden tahlile gerek görüldüğü LARA Programı üzerinden açık ve eksiksiz bir şekilde yazılacak ve işlemler tekemmül ettirilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel MüdürSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com