Sirküler

Sirküler No: 2022/383


2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 22 nci sırasında sayılan "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve "İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği hükümlerine tabi olan cihazların ÜTS kaydı

 

2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 22 nci sırasında sayılan "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve "İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği hükümlerine tabi olan cihazların % 8 oranında KDV'ye tabi tutulabilmeleri için ÜTS'de kayıtlı olmaları gerektiği, bu cihazlara ait Ürün Takip Sistemi (ÜTS) kaydının kimin tarafından gerçekleştirildiğinin (ÜTS Belgelerinin ithalatı yapan firma ile kaydı yapan firmanın aynı olmadığı durumların) KDV oran uygulaması bakımından bir hüküm ifade etmediği belirtilmiştir.

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 22.07.2022 / 76566661 tarih, sayılı yazıları.

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı: E-85593407-156.02-
Konu: 5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

 

 

 

22.07.2022 / 76566661

  DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi: 06.05.2022 tarihli ve E-85593407-156.02-00074427618 sayılı yazımız

 

İlgide kayıtlı yazımızda özetle, Hazine ve Maliye Bakanlığının 28/04/2022 tarihli ve 58418 sayılı yazısından bahisle, 29.03.2022 tarihli Resmi Gazete ‘de yayımlanan 5359 Karar Sayılı ''Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın 6. maddesi ile ilgili olarak, 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapılan değişiklik sonrası herhangi bir eşyanın, 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 22 nci sırasında sayılan "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve "İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği hükümlerine tabi olan cihazlardan olup olmadığının, açık devlet verisi olarak herhangi bir kullanıcı hesabı gerekmeksizin tüm kullanıcıların erişebileceği "https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/vatandas#/" linkinde yer alan ÜTS Bilgi Bankasından ürün barkodu, marka, model vb. bilgiler ile sorgulama yapılmak suretiyle tespit edilebileceğinin anlaşıldığından bahisle, söz konusu Yönetmeliklerin hükümlerine tabi olan ve bunlara göre "cihaz" olarak adlandırılan tüm eşyaların (aksam, parça, aksesuar dahil) anılan BKK eki (II) sayılı listenin 22 nci sıra kapsamında değerlendirilmesi ve bunun tespiti için ÜTS kayıtlarına başvurulmasının Başkanlıklarınca da uygun bulunduğu belirtilmiştir.

Konuyla ilgili olarak Genel Müdürlüğümüze intikal eden taleplerden üretimini ve ticaretini yaptıkları tıbbi cihazların T.C. Sağlık Bakanlığı gerekliliklerine uygun olarak ÜTS Sistemine kayıt edildiği, bu kayıtların % 90 oranında ÜTS kayıtlı firmaları tarafından yapılsa da tedarikçisi olunan bazı firmaların, Türkiye'de birden fazla tedarikçisi bulunması durumunda haksız rekabeti engelleyebilmek için ÜTS Kayıtlarını kendi firmaları adına yaparak ve ÜTS sistemi üzerinden birincil ürün numarası bazında bayilik ve ithalat yetkisi tanımlayarak işlem yapmayı uygun gördüklerinden bahisle, gümrük işlemleri sırasında beyan edilen bazı ÜTS Belgelerinin ithalatı yapan firma ile kaydı yapan firmanın aynı olmadığı gerekçesiyle kabul edilmediği, ÜTS sistemi üzerinden verilen bayilik ve ithalat yetkileri hükümsüz sayıldığı ve gümrük işlemlerine bu cihazlar için KDV % 18 olarak belirlendiği belirtilmektedir.

Konu, 27/05/2022 tarihli ve 75030472 sayılı yazımızla Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılmış Gelir İdaresi Başkanlığından cevaben alınan 08.07.2022 tarihli ve 50169878-200.03.01-E.86014 sayılı yazıda ithale konu edilen eşyaların, 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değiştirilen 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 22 nci sırası kapsamında değerlendirilerek % 8 oranında KDV'ye tabi tutulabilmeleri için ÜTS'de kayıtlı olmaları gerektiği, bu cihazlara ait ÜTS kaydının kimin tarafından gerçekleştirildiği KDV oran uygulaması bakımından bir hüküm ifade etmediği belirtilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

2022/382H. Sadi ÇETİNTAŞ

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı V.

EKLER:

Ek1- Yazı örn

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

 T.C.  HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

 

Sayı :E-50169878-200.03.01-86014 08.07.2022

Konu :5359 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı

 

 

       TİCARET BAKANLIĞINA

                 (Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

İlgi: a) 06.04.2022 tarihli ve 73518794 sayılı yazınız.

b) 07.04.2022 tarihli ve 73602814 sayılı yazınız.

c) 11.04.2022 tarihli ve 73683860 sayılı yazınız.

ç) 18.04.2022 tarihli ve 73908288 sayılı yazınız.

d) 28.04.2022 tarihli ve 58418 sayılı yazımız.

e) 27.05.2022 tarihli ve 75030472 sayılı yazınız.

f) 30.05.2022 tarihli ve 75089677 sayılı yazınız.

g) 01.06.2022 tarihli ve 75178382 sayılı yazınız.

ğ) 06.06.2022 tarihli ve 75279182 sayılı yazınız.

h) 28.06.2022 tarihli ve 76026357 sayılı yazınız.

 

İlgi (a), (b), (c) ve (ç)'de kayıtlı yazılarınızla, 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 22 nci sırasında yapılan değişiklik sonrası sayılan "Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" ve "İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği" hükümlerine tabi olan cihazların gümrük idaresince nasıl tespit edileceği, ithale konu eşyanın bu kapsama girip girmediğinin tespiti için ilgili kurumdan bir yazı aranılıp aranılmayacağı, Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sisteminin (ÜTS) kapsama giren ürünlerin tespitinde kullanılıp kullanılamayacağı sorulmuş; Başkanlığımızca Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile yapılan ve birer örneği ilişikte gönderilen yazışmalar neticesinde, söz konusu Yönetmeliklerin hükümlerine tabi olan ve bunlara göre "cihaz" olarak adlandırılan tüm eşyaların (aksam, parça, aksesuar dahil) anılan BKK eki (II) sayılı listenin 22 nci sıra kapsamında değerlendirilmesi ve bunun tespiti için ÜTS kayıtlarına başvurulmasının Başkanlığımızca da uygun bulunduğu ilgi (d)'de kayıtlı yazımız ile bildirilmiş idi.

Bu defa, ilgi (e), (f), (ğ) ve (h)'de kayıtlı yazılarınız ile Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği, … A.Ş., … A.Ş. ve … Ltd. Şti. den alınan dilekçelerde bahsi geçen;

- Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Tıbbi Cihaz Yönetmeliği' ve 'İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği' hükümlerine tabi cihazlardan olmakla birlikte, ÜTS kaydı ithalatçı firmadan farklı bir şirketçe yapılmış olan yahut ÜTS kaydını yaptıran ithalatçı firmanın bayilerince veya ithalat yetkisi verdikleri şirketlerce ithal edilen eşyalara uygulanması gereken KDV oranı,

- Anılan Yönetmelikler kapsamına girebilecek nitelikte olmakla birlikte ÜTS başvuruları henüz yapılmayan/tamamlanmayan cihazların ithalinde uygulanması gereken KDV oranı,

- Yönetmelikler kapsamındaki cihazların üretiminde kullanılmak üzere ithal edilen yarı mamullere uygulanması gereken KDV oranı,

hususlarına ilişkin Başkanlığımız görüşü sorulmakta, konuyla ilgili Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun görüşü iletilmektedir.

İlgi (g)'de kayıtlı yazınızdaki çağrınız üzerine, 07.06.2022 tarihinde Genel Müdürlüğünüzde, Başkanlığımızın yanı sıra Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun da katılımıyla yapılan toplantıda da ifade edildiği üzere; ithale konu edilen eşyaların, 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değiştirilen 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 22 nci sırası kapsamında değerlendirilerek %8 oranında KDV'ye tabi tutulabilmeleri için ÜTS'de kayıtlı olmaları gerekmekte olup, bu cihazlara ait ÜTS kaydının kimin tarafından gerçekleştirildiği KDV oran uygulaması bakımından bir hüküm ifade etmemektedir.

Bununla birlikte, bahsi geçen toplantıda ve ilgi (h)'de kayıtlı yazınız ekinde yer alan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yazısında da belirtildiği gibi, ÜTS iş kuralları gereği ÜTS'de "ithal" olarak kayıtlı olan cihazlar için ürün kaydını yaptırmış olan firma ile kendisi tarafından ürünü ithal etmeye yetkilendirilmiş diğer firmalar arasında sistem üzerinden bağlantı kurulabilmekte olup Genel Müdürlüğünüzce bu bilgiye erişilebilir olmasının, bu bilginin tespit ve kayıt altına alınmasının, gereği halinde ürünün sonraki aşamalardaki takibi bakımından kamu idarelerine yarar sağlayacağı düşünülmektedir.

Öte yandan, anılan Yönetmelikler kapsamına girebilecek nitelikte olmakla birlikte ÜTS başvuruları henüz yapılmayan/tamamlanmayan cihazlar ile bahsi geçen Yönetmelikler kapsamındaki cihazların üretiminde kullanılan yarı mamullerin ithalinin, 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile değiştirilen 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 22 nci sırası kapsamında değerlendirilmesine imkan bulunmamaktadır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.

 

 Gökhan ÖZÇUBUK

  Bakan a.

  Gelir İdaresi Daire Başkanı V.

 


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com