Sirküler

Sirküler No: 2022/396


eşyanın ayırt edici teknik özelliklerinin saptanabilmesi amacıyla yaptırılan ve masrafları yükümlülerce karşılanan raporların bir nüshasının verilebileceği
 
 
Tarife (GTİP) tespitine yönelik olarak eşyanın ayırt edici teknik özelliklerinin saptanabilmesi amacıyla gümrük idarelerince yaptırılan ve masrafları yükümlülerce karşılanan raporların bir nüshasının verilmesi taleplerinin, 4982 sayılı Kanun ve Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte yer alan esaslar çerçevesinde ve yalnızca ilgili kişiyle sınırlı olmak kaydıyla olumlu karşılanmasının uygun görüldüğü bildirilmiştir.
 
Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 15.08.2022 / 77219689 tarih, sayılı yazıları.
 
T.C.
 
TİCARET BAKANLIĞI
 
Gümrükler Genel Müdürlüğü
 
Sayı     :E-17474625-162.99-
 
Konu   :Raporlar Hk
 
15.08.2022 / 77219689
 
DAĞITIM YERLERİNE
 
İlgi      :İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 24.03.2022 tarihli, 73129360 sayılı yazısı.
 
İlgide kayıtlı yazıda, Bölge Müdürlükleri ve bağlantı gümrük müdürlüklerince, eşyanın tarife tespitinin yapılabilmesi, itirazların karara bağlanması veya Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurularına ilişkin olarak, eşyanın ayırt edici teknik özelliklerinin saptanabilmesi amacıyla yaptırılan ve masrafları yükümlülerce karşılanan raporların bir nüshasının talep edilmesi halinde verilmesinde sakınca olup olmadığı yönünde bilgi istenilmektedir.
 
Konu, değerlendirmeleri alınmak üzere 06.05.2022 tarihli ve 74383179 sayılı yazımızla Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü`ne aktarılmış cevaben alınan 27.05.2022 tarihli, 75001689 sayılı yazıda ise özetle,
 
1- 4982 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi kapsamında talep edilen, kurum ve kuruluşların faaliyetlerini yürütmek üzere, elde ettikleri görüş, bilgi notu, teklif ve tavsiye niteliğindeki bilgi veya belgelerin, kurum ve kuruluş tarafından aksi kararlaştırılmadıkça (bu anlamda İdare tarafından aksi yönde karar alınabileceği) ve,
 
Bilimsel, kültürel, istatistiksel, teknik, tıbbî, malî, hukukî ve benzeri uzmanlık alanlarında yasal olarak görüş verme yükümlülüğü bulunan kişi, birim ya da kurumların görüşlerinin, kurum ve kuruluşların alacakları kararlara esas teşkil etmesi kaydıyla bilgi edinme hakkı kapsamında olduğu,
 
2- Varsa gizlilik içeren bilgiler, üçüncü şahıslara ait kimlik bilgileri ile kimliklerinin tespitine imkan veren her türlü bilgi ve ifade karartılmak suretiyle söz konusu belgelerin verilebileceği,
 
3- Bilgi edinme hakkı kapsamında yapılan başvurular konusunda, 4982 sayılı Kanun ve Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte yer alan esas ve usullere uyularak, şartların ve bilgi edinme hakkı sınırlarının her somut olay bazında ayrı ayrı değerlendirilerek işlem tesis edilmesinin uygun olacağı mütalaasına yer verildiği görülmüştür.
 
Bu kapsamda, tarife tespitine yönelik olarak eşyanın ayırt edici teknik özelliklerinin saptanabilmesi amacıyla gümrük idarelerince yaptırılan ve masrafları yükümlülerce karşılanan raporların bir nüshasının verilmesi taleplerinin, yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde ve yalnızca ilgili kişiyle sınırlı olmak kaydıyla olumlu karşılanması uygun görülmüştür.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
Mustafa GÜMÜŞ
 
Bakan a.
 
Genel Müdür

Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com