Sirküler

Sirküler No: 2022/397


İhracat Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5973)

Mülga Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu ile Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan ihracat desteklerine ait 11 adet Karar/Tebliğ yürürlükten kaldırılarak  ihracat desteklerinin tümünü tek bir kararda toplayan İhracat Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5973) resmi gazetede yayımlanmıştır.

Söz konusu Kararda; “Şirketlere Yönelik Destekler”;

Pazara giriş belgesi desteği,

Yurtdışı marka tescil belgesi desteği,

Pazara giriş projesi hazırlama desteği,

Yurt dışı Pazar araştırması desteği,

Yurt dışı fuar desteği,

Yurt içi fuar desteği,

Yurt dışı Şirket ve yurt dışında yerleşik şirkete ait marka alım desteği,

Küresel tedarik zinciri desteği,

Birim kira desteği,

Tanıtım desteği,

Eximbank’ın uyguladığı faiz oranı ile CIRR arasındaki farkın desteklenmesi ve Eximbank ihracat kredi sigortası tazmin desteği, (CIRR (Commercial Interest Reference Rates/Referans ticari faiz oranları) Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)  düzenlemesi kapsamında uygulanan minimum faiz oranı)

Tasarım ve ürün geliştirme projesi,

Tasarımcı şirket ve tasarım ofisi desteği,

Gemi ve yat sektöründe faaliyet gösteren şirketlere tasarım desteği,

Marka ve TURQUALITY® desteği,

Çok kanallı Zincir mağaza desteği, şeklinde belirlenmiştir.

“İşbirliği Kuruluşlarına Yönelik Destekler” de aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

UR-GE projesi desteği,

İhracat Konsorsiyumu desteği,

Pazara giriş rapor desteği,

Sanal fuara katılım desteği,

Sanal fuar organizasyonu desteği,

Sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti desteği,

Sanal ticaret heyeti desteği,

Tasarım organizasyonu desteği,

TURQUALITY® tanıtım projesi desteği,

Destek programları ile proje esaslı desteklerin yürütülmesi.

Destek oranları Ticaret Bakanlığı’nca belirlenecek hedef ülkelere yönelik giderler için 20 puana kadar arttırılabilecektir.

Karar kapsamındaki destek üst limitleri her takvim yılı başında (TÜFE+Yİ-ÜFE)/2 oranında güncellenecektir.

Destek başvuru süreçlerine ilişkin usuller, istenecek bilgi ve belgeler ile uygulamaya dair hususlar Genelgelerle belirlenecektir.

Karar kapsamında haksız ve /veya yersiz olarak alındığı tespit edilen destek ödemeleri, ilgililerden 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tahsil edilecektir.

Kararda ayrıca yürürlükten kaldırılan mevzuat uyarınca yapılmış bulunan destek başvuruları, destek kapsamına alınmış markalar ve uygulamaya ilişkin diğer hususlar hakkında Geçici Maddelere de yer verilmiştir.

Kaynak: 18 Ağustos 2022 Tarihli ve 31927 Sayılı Resmî Gazete

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220818-16.pdf


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com