Sirküler

Sirküler No: 2022/401


İhracatı Gerçekleşmeyen Beyannamelere İlişkin Oluşan Damga Vergisinin Tahsilatı

 

İhracatı Gerçekleşmeyen Beyannamelere İlişkin 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tahakkuk ettirilen ceza ve gecikme faizi ile birlikte tahsil edilmesi gereken damga vergisi ödemesinin internet bankacılığı üzerinden tahsilatının yapılabilmesinin sağlanması konusunda yapılan talebe dair Hazine ve Maliye Bakanlığından alınan 19.08.2022 tarihli ve 82984344-702-E.98247 sayılı yazıda açıklama yapılmıştır.

Yazıya göre;

213 sayılı Vergi Usul Kanununun "Re'sen Vergi Tarhı" başlıklı 30 uncu maddesinde, "Resen vergi tarhı, vergi matrahının tamamen veya kısmen defter, kayıt ve belgelere veya kanunî ölçülere dayanılarak tespitine imkân bulunmayan hallerde takdir komisyonları tarafından takdir edilen veya vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlarca düzenlenmiş vergi inceleme raporlarında belirtilen matrah veya matrah kısmı

üzerinden vergi tarh olunmasıdır. İnceleme raporunda bu maddeye göre belirlenen matrah veya matrah farkı resen takdir olunmuş sayılır." hükmünün bulunduğu, buna göre, ihracatın gerçekleşmemesi nedeniyle iptal edilen gümrük beyannamelerine ilişkin olarak daha önce istisna uygulanması nedeniyle vadesinde ödenmeyen damga vergisinin, işlem yapan kurum olarak bildirim zorunluluğu bulunan gümrük idaresinin vergi dairesine bildirimi üzerine gecikme faizi ile birlikte vergi ziyaı cezalı olarak tarh edilmesi, söz konusu tarhiyatın mükellef adına düzenlenecek vergi/ceza ihbarnamesi ile yapılması gerektiği dikkate alındığında, söz konusu damga vergisinin mükelleflerce İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden beyanının uygun olmayacağının değerlendirdiği,

Ayrıca, 9047 vergi türü kodundan takip edilen "Tek Başına Alınan Damga Vergisi"nin hem

anlaşmalı bankalar hem de kredi kartı ve banka kartı ile Başkanlıkları İnteraktif Vergi Dairesi sanal pos

sistemi üzerinden tahsil edildiğinin anlaşıldığı, belirtilmiştir.

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü 23.08.2022 tarihli 77460536 sayılı yazıları


  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınızSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com