Sirküler

Sirküler No: 2022/402


İnceleme, Analiz Veya Test Amaçlı Olarak İthal Edilen Eşya

Gümrük Kanunu’nun  167/1-e maddesine dayanılarak düzenlenen 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 91 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca, “inceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşyaya” ve (b) bendi uyarınca “yurtdışından ülkemize tıbbi tetkik amacıyla gönderilen biyolojik materyallere” ilişkin gümrük işlemlerini belirleyen 2022/13 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

 

Genelgeye göre;

 

İnceleme, analiz veya test edilmek amacıyla Türkiye’ye getirilecek eşya için, Sanayi ve/veya Ticaret Odasınca düzenlenen firma faaliyet belgesi de eklenerek, aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde ilgili gümrük idaresine ön başvuruda bulunulacaktır.

 

- Eşyanın miktarı ve ticari tanımı

- Eşyaya yapılacak inceleme, analiz veya test işleminin kapsamı

- Eşyanın nerede test edileceği

- Yapılacak işlemin ne kadar süreceği

 

İnceleme, analiz veya test edilmek üzere getirilen eşyanın, serbest dolaşıma sokulma amacına uygun miktarı aşmaması, inceleme, analiz veya test işlemleri kendi başlarına satış promosyonuna konu teşkil etmemesi, işlem sırasında tamamıyla sarf edilmesi veya aynı amaçla tekrar kullanılamayacak hale gelmesi gerekmektedir.

 

İnceleme, analiz veya test işlemi sonucunda ortaya çıkan ürünler artık ürün, eşyanın kullanılmamış kısmı ise geride kalan ürün olarak kabul edilecektir.

 

Artık veya geride kalan ürünlerin;

- Gümrük idaresinin kontrolü altında olması şartıyla; imha edilmesine veya ticari olarak değersiz hale getirilmesine,

- Hazineye hiçbir masraf getirmeyecek şekilde gümrüğe terk edilmesine,

- Mücbir sebepler ve beklenmeyen haller göz önüne alınarak, Türkiye Gümrük Bölgesi dışına ihraç edilmesine izin verilebilecektir.

 

Tıbbi tetkik amacıyla gönderilen biyolojik materyallerin de güncel olarak https://shgmtetkikdb.saglik.gov.tr/ adresinden ulaşılabilen Sağlık Bakanlığınca ruhsatlandırılmış Tıbbi Laboratuvarlar ve Genetik Hastalıklar Değerlendirme Merkezleri adına gönderilmesi gerekmektedir.

 

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü

https://ticaret.gov.tr/data/61d2b98e13b8761d788ed370/2022-13%20%C4%B0nceleme,%20Analiz%20Veya%20Test%20Ama%C3%A7l%C4%B1%20Olarak%20%C4%B0thal%20Edilen%20E%C5%9Fya_Ustyazi.pdf


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com