Sirküler

Sirküler No: 2022/433


Gümrük Yönetmeliğinin 330/2 Maddesine İlişkin Antrepodan Transiti Yasak Eşya Hakkındaki Uygulama

 

2. ve 16. fasılda yer alan kırmızı et (konserve edilmiş olanlar hariç), muz, çay, tütün ve tütün ürünleri, alkollü içki (Danıştay YD Kararı]) ve konserve balık cinsi eşyanın antrepo rejimine tabi tutulmalarını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına ilişkin yasaklamanın Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında yetki belgesi sahibi olan ve taşıma belgesinde bildirim tarafı olarak yer alan taşıma işleri organizatörleri tarafından antrepo beyannamesi verilerek genel antrepolara konulan eşya için de geçerli olduğu bildirilmiştir.

 

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 05.09.2022 tarihli E-40216608-131.99 sayılı yazılar

 

HİZMETE ÖZEL

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı :E-40216608-131.99

Konu :Gümrük Yönetmeliğinin 330/2 Maddesine İlişkin Antrepodan Transiti Yasak Eşya Hakkındaki Uygulama

 

 

 05.09.2022

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

25.5.2022 tarihli, 31846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle Yönetmeliğin 330/2 maddesine; "Satıcı veya göndericisi ile yurtdışındaki alıcısı belli olan eşya ise 6/7/2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında yetki belgesi sahibi olan ve taşıma belgesinde bildirim tarafı olarak yer alan taşıma işleri organizatörleri tarafından antrepo beyannamesi verilerek genel antrepolara konulabilir. Elleçleme işlemine tabi tutulması ve yurtdışındaki alıcısına sevki dışında bu eşya hakkında başka bir tasarrufta bulunulmasına izin verilmez. Kullanıcı olarak taşıma işleri organizatörleri, 522 nci maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmekten sorumludur." hükümleri eklenmiştir.

Gümrük Yönetmeliğinin 330/2 maddesine eklenen yeni hükümlere ilişkin olarak Bakanlığımızca düzenlenen antrepo rejimine tabi tutulmalarını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmeyen eşya hakkında uygulamaya açıklık getirilmesine yönelik talepler intikal ettirilmektedir.

Mezkur yönetmelik değişikliği kapsamında antrepoya alınacak eşya için satıcı veya göndericisi ile yurtdışındaki alıcısı belli olması; elleçleme işlemine tabi tutulması ve yurtdışındaki alıcısına sevki dışında bu eşya hakkında başka bir tasarrufta bulunulmasına izin verilmemesi hususları da şart koşulmuştur.

Ayrıca, antrepo rejimine tabi tutulmalarını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmeyen eşyaya ilişkin Bakanlığımızca yapılan düzenlemeler geçerliliğini korumaktadır.

Bu itibarla, antrepo rejimine tabi tutulmalarını müteakip yeniden bir iç gümrüğe veya yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmeyen halihazırdaki eşya için mezkur yönetmelik değişikliği hükümlerinin uygulanması mümkün bulunmamaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com