Sirküler

Sirküler No: 2022/436


İnceleme analiz test amaçlı muaf eşya için 2022-13 genelge yayın tarihi sonrası yapılacak işlemler

İnceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşya için 2022/13 sayılı Genelge’de gümrük idaresine bir ön başvuru süreci öngörüldüğünden, yükümlüsünce veya dolaylı temsil yetkisine sahip operatörler tarafından yapılan ön başvurunun gümrük idaresince uygun bulunması halinde inceleme, analiz veya test amaçlı gelen eşyanın ilgili mevzuat hükmü kapsamında muafen serbest dolaşıma sokulması mümkün kılındığından bu süreçte yaşanan sıkıntıların önüne geçilebilmesi için 2022/13 sayılı Genelge`nin yayınlandığı 22.08.2022 tarihinden başlamak üzere ön başvurunun Tek Pencere Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılabilmesini sağlayacak ve faaliyet alanı yalnızca inceleme, analiz veya test olan firmaların veya laboratuvarların her bir eşya bazında başvuru yapmalarına gerek olmayacak sistemsel düzenlemelerin uygulamaya geçeceği tarihe kadar inceleme, analiz veya test amacıyla gelen ve gümrükte bekleyen eşya için ön başvuru yapılmaksızın;

 

  1. ISO/17025 belgesine sahip akredite laboratuvarlar için; belge akreditasyon numarasının, basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde (BGB) "referansNo" hanesine; detaylı beyanda ise 7 no`lu "referans numarası" hanesine yazılması ve akreditasyon numarasının doğruluğunun https://secure.turkak.org.tr/kapsam/search  bağlantısı üzerinden teyit edilmesi,
  2. 18.02.2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Gıda Kontrol Laboratuvar Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilen Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvarlarının ve yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilere ait Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarının yetkili olduklarına dair çalışma izin belgesinin ibrazı ile bahsi geçen laboratuvara ait laboratuvar sicil numarasının BGB`de "referansNo" hanesine, detaylı beyanda ise 7 no`lu "referans numarası" hanesine yazılması ve söz konusu firmanın yetkili olup olmadığının https://www.tarimorman.gov.tr/konu/1521/Yetkili-Gida-KontrolLaboratuvarMudurlukleri  bağlantısında yer alan listeden teyit edilmesi,
  3. Birinci ve ikinci maddeler kapsamına girmeyen firma ve kuruluşlar adına gelen eşyanın, anılan Karar`ın 91 inci ve 92 nci maddesinde aranılan şartları taşıdığına gümrük idaresince kanaat getirilmesi,

şartıyla eşyanın BGB`de "TEST" muafiyet kodu, detaylı beyanda ise "GK8" muafiyet kodu ile beyan edilmesi uygun bulunmuştur.

 

Bununla birlikte, bu kapsamdaki eşyanın inceleme, analiz veya test işlemlerinin tamamlanmasını müteakip söz konusu eşyaya ilişkin olarak 2022/13 sayılı Genelge`de belirtilen;

- İthalatın yapıldığı gümrük idaresi,

- İthalat beyannamesinin tarih ve sayısı,

- İşlemin nerede yapıldığı ve işlem sonuç kayıtlarının nerede tutulduğu,

- İşlemin bitiş tarihi,

- Geride kalan veya artık ürünlere hangi işlemin yapılacağı; bilgilerinin, eşyanın teslim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

 

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün  21.09.2022 / 78356732 tarih, sayılı yazıları.

 

TC

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-18723479-153.99-000

Konu   :2022/13 Sayılı Genelge-İnceleme, Analiz Veya Test Amaçlı Eşya

 

 

21.09.2022 / 78356732

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun gümrük vergilerinden muafiyet ve istisnaları düzenleyen 167 nci maddesinin birinci fıkrasının sekizinci bendinin (e) alt bendinde, inceleme, analiz veya test amaçlı olarak ithal edilen eşyanın gümrük vergilerinden muaf olduğu hüküm altına alınmış olup bu kapsamda gelen eşya için 2022/13 sayılı Genelge’de gümrük idaresine bir ön başvuru süreci öngörülmüştür. Yükümlüsünce veya dolaylı temsil yetkisine sahip operatörler tarafından yapılan ön başvurunun gümrük idaresince uygun bulunması halinde inceleme, analiz veya test amaçlı gelen eşyanın ilgili mevzuat hükmü kapsamında muafen serbest dolaşıma sokulması mümkün kılınmıştır.

Diğer taraftan, Genel Müdürlüğümüze intikal eden başvurulardan, faaliyet alanı inceleme, analiz veya test işlemleri olan firmaların rutin olarak, bozulabilir veya hemen analize tabi tutulması önem arz eden eşya ithal ettikleri, ancak ön başvuru süreci tamamlanana kadar eşyanın gümrükte beklediği ve eşyanın bozulabildiği anlaşılmıştır.

Başvuru sürecinde yaşanan beklemelerin önüne geçilmesini teminen ön başvurunun Tek Pencere Sistemi üzerinden elektronik olarak yapılabilmesini sağlayacak ve faaliyet alanı yalnızca inceleme, analiz veya test olan firmaların veya laboratuvarların her bir eşya bazında başvuru yapmalarına gerek olmayacak sistemsel bir düzenleme üzerinde çalışılmaktadır.

2022/13 sayılı Genelge`nin yayınlandığı 22.08.2022 tarihinden başlamak üzere yukarıda bahsedilen sistemsel düzenlemelerin uygulamaya geçeceği tarihe kadar inceleme, analiz veya test amacıyla gelen ve gümrükte bekleyen eşya için ön başvuru yapılmaksızın,

1. ISO/17025 belgesine sahip akredite laboratuvarlar için; belge akreditasyon numarasının, basitleştirilmiş gümrük beyannamesinde (BGB) "referansNo" hanesine; detaylı beyanda ise 7 no`lu "referans numarası" hanesine yazılması ve akreditasyon numarasının doğruluğunun https://secure.turkak.org.tr/kapsam/search bağlantısı üzerinden teyit edilmesi,

2. 18.02.2022 tarihli ve 31754 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanan Gıda Kontrol Laboratuvar Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilen Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Laboratuvarlarının ve yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilere ait Özel Gıda Kontrol Laboratuvarlarının yetkili olduklarına dair çalışma izin belgesinin ibrazı ile bahsi geçen laboratuvara ait laboratuvar sicil numarasının BGB`de "referansNo" hanesine, detaylı beyanda ise 7 no`lu "referans numarası" hanesine yazılması ve söz konusu firmanın yetkili olup olmadığının https://www.tarimorman.gov.tr/konu/1521/Yetkili-Gida-KontrolLaboratuvarMudurlukleri bağlantısında yer alan listeden teyit edilmesi,

3. Birinci ve ikinci maddeler kapsamına girmeyen firma ve kuruluşlar adına gelen eşyanın, anılan Karar`ın 91 inci ve 92 nci maddesinde aranılan şartları taşıdığına gümrük idaresince kanaat getirilmesi,

şartıyla eşyanın BGB`de "TEST" muafiyet kodu, detaylı beyanda ise "GK8" muafiyet kodu ile beyan edilmesi uygun bulunmuştur.

Bununla birlikte, bu kapsamdaki eşyanın inceleme, analiz veya test işlemlerinin tamamlanmasını müteakip söz konusu eşyaya ilişkin olarak 2022/13 sayılı Genelge`de belirtilen;

- İthalatın yapıldığı gümrük idaresi,

- İthalat beyannamesinin tarih ve sayısı,

- İşlemin nerede yapıldığı ve işlem sonuç kayıtlarının nerede tutulduğu,

- İşlemin bitiş tarihi,

- Geride kalan veya artık ürünlere hangi işlemin yapılacağı;

bilgilerinin, eşyanın teslim tarihinden itibaren 6 ay içerisinde gümrük idaresine ibraz edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com