Sirküler

Sirküler No: 2022/439


Kapsam dışı beyan edilen ürünün sonradan kontrollerde tebliğ kapsamında olduğunun anlaşılması durumunda yapılacak işlemlere açıklık getirilmiştir.

 

2022 yılı ve öncesinde serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil edilen ürünlere ait GTİP'lerin sonradan yapılan kontrol neticesinde Ticaret Bakanlığınca yayımlanan 2022/1-9-25 sayılı ÜGD Tebliğlerinin kapsamına girdiğinin tespiti durumunda  ilgili ÜGD Tebliğlerinin 12 inci maddesinde yer aldığı üzere, “ keyfiyetin ilgili gümrük idaresi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirileceği,

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığının kabul edileceği” şeklinde işlem yapılması gerektiği bildirilmiştir.

 

Kaynak: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün 21.09.2022 / 78355622 tarih, sayılı yazıları.

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı :E-24545304-554.01.01-000

Konu :Sonradan Kontrol

21.09.2022 / 78355622

 

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi :07.07.2022 tarihli ve 76278047 sayılı yazı.

İlgi'de kayıtlı yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere; Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen ithalatta ürün güvenliği denetimlerinde ithal yolla piyasaya arz edilecek ürünlerin, insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilmektedir. Bu denetimler Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden risk esaslı olarak yapılmakta olup, riskli bulunan ürünler fiziki olarak denetlenmekte iken, risksiz bulunan ürünler ise fiziki denetime konu olmadan ithal edilebilmektedir. 

Bu minvalde, dış ticarete konu ürünlerin ilgili teknik mevzuata uygunluğunu denetleme veya denetletme yetkisi Bakanlığımıza aittir. 2022/1-9-25 sayılı ÜGD Tebliğleri kapsamında yer alan ürünler Bakanlığımız adına TSE tarafından, diğer ÜGD Tebliğleri kapsamında yer alan ürünler ise Bakanlığımız Bölge Müdürlükleri tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu ürünlerin ithalat denetimlerine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlüğümüzce belirlenmekte ve denetim süreçlerinde yaşanan aksaklıklara tarafımızca çözüm üretilmektedir. Bu çerçevede, ithalat denetimlerine ilişkin bir sorunla karşılaşılması halinde konunun doğrudan Genel Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir.

Ayrıca, ilgili ÜGD Tebliğinin 5 inci maddesinin birinci fıkrası, "Bu Tebliğ kapsamındaki denetimler, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılır." hükmünü; 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası ise, "İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-1'de yer aldığının sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir." hükmünü amirdir.

Bu çerçevede, 2022 yılı ve öncesinde serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil edilen ürünlerin GTİP'lerinin sonradan yapılan kontrol neticesinde Bakanlığımızca yayımlanıp yürütülen ÜGD Tebliğlerinin kapsamına girdiğinin tespiti durumunda yapılması gereken işlem yukarıda zikredilen maddelere istinaden hükme bağlanmıştır.

Bilgileri ile gereğini arz/rica ederim.

HAKKI KARABÖRKLÜ

Bakan a.

Genel Müdür

 

Ek: Sonradan Kontrol

Dağıtım:

Gereği: Bilgi:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Gümrükler Genel Müdürlüğüne

Müdürlükleri

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

Sayı :24545304-553.02

Konu :Sonradan Kontrol

06.03.2019 / 42283277

 

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE 

İlgi :28.02.2019 tarihli ve 20117910-116[GGM-9]/00042124149 sayılı yazınız.

İlgi'de kayıtlı yazınız ekinde sunulan İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 30.01.2019 tarihli ve 0041160450 yazısı incelenmiştir.

Malumları olduğu üzere, 30/12/2018 tarihli ve 30641 sayılı Resmi Gazete'de (Mükerrer) yayımlanan 2019/9 sayılı ÜGD Tebliğinin 11 inci maddesinin üçüncü fıkrası; "Gümrük idarelerine kapsam dışı olarak beyan edilen ürünlerin ithalatında, 18090099262013095773484 olarak belirlenen 23 haneli TAREKS referans numarası, gümrük beyannamesinin 44 numaralı hanesine ithalatçı tarafından kaydedilir. Kapsam dışı olarak beyan edilen veya GTİP değişikliği sonucunda Tebliğ eki listede yer aldığı tespit edilen ürünlerin, gümrük gözetiminde bulunması kaydıyla ilgili gümrük idaresince fiili denetime yönlendirilmesi halinde, 5 inci madde çerçevesinde denetim başvurusu yapılır" hükmünü, aynı Tebliğ'in 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası; "İthal edilmiş ürünün GTİP'inin Ek-2'de yer aldığının sonradan yapılan kontrol sonucunda tespit edilmesi halinde keyfiyet ilgili gümrük idaresi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirilir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ürünün güvensiz olduğunu tespit ederek gümrük idaresine bildirmesi halinde, uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlandığı kabul edilir" hükmünü amirdir.

Bu çerçevede, 2019 yılı ve öncesinde serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil edilen ürünlerin GTİP'lerinin sonradan yapılan kontrol neticesinde değişmesi ve Bakanlığımızca yayımlanıp yürütülen ÜGD Tebliğlerinin kapsamına girmesi durumunda yapılması gereken işlem yukarıda zikredilen maddelere istinaden hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, bahse konu Bölge Müdürlüğü yazısı ekinde sunulan ve 18340300IM04222 sayılı beyannemenin tescili için beyan edilen 18090099262013095773484 numaralı referans numarası, 9 sayılı ÜGD Tebliği kapsamı ürünlerin kapsam dışı beyanları için belirlenen sabit referans olduğundan, söz konusu beyaname kapsamı ürünler hakkında Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden başvuru yapılmadığı anlaşılmıştır.

 

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

 

HAKKI KARABÖRKLÜ

Genel Müdür V.

 


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com