Sirküler

Sirküler No: 2022/464


Tır Karnesi Teminat Kapsamı ve Bağlı işlemler için Muhatap Belirlenmesi

 

TIR Karnesi kapsamında Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca alınması gereken vergi ve resimler ile bunlara ilişkin gecikme faizinin, teminat altına alınan azami tutara kadar ödemeyi üstlenen kefil kuruluşun Türkiye Odalar Borsalar Birliği olduğu bildirilmiştir.

 

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü-11.10.2022 / 78449660 

T.C

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı :E-96603261-220.03.02-000

Konu :Teminat Kapsamı ve Bağlı İşlemlerde

Muhatap Belirlenmesi

 

11.10.2022 / 78449660

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi: a) 23.06.2017 tarihli ve 26066083 sayılı yazımız.

b) 20.05.2019 tarihli ve 44513596 sayılı yazımız.

c) 18.12.2020 tarihli ve 59916254 sayılı yazımız.

Türkiye Odalar Borsalar Birliğinden alınan 22.09.2022 tarih ve 9325 sayılı yazı ve eki belgeler ilişikte gönderilmiş olup söz konusu yazıya konu hususlara ilişkin ilgi (c)'de kayıtlı yazımızda, TIR Karnesi kapsamında gerçekleştirilen taşımalar esnasında yaşanan Gümrük Mevzuatı ihlalleri durumunda kefalet yükümlülüğünün Birlikleri tarafından, Transit Refakat Belgeleri söz konusu olduğunda ise rejim hak sahibi tarafından üstlenildiği, bir taşıma evrakı kapsamında bulunan takibat ve tahakkuk işlemlerinin bir diğer taşıma evrakının teminatı ile iştigal eden muhataplara bildirildiği ve uygulamada bütünlüğe halel gelmesi ile tarafların zaman kaybına uğraması gibi riskler doğurduğu bildirilmiş olmasına rağmen mükerrer nitelikte vakalar olduğu görülmektedir.

İlgide kayıtlı yazılarımızda, TIR Karnesi takibat işlemlerinde izlenmesi gereken usuller açıklanmış olup bağlantınız gümrük idarelerinin yazılarımızda belirtilen usullere uygun hareket edilmesi yönünde uyarılması, TIR Karnesi kapsamında Gümrük Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca alınması gereken vergi ve resimler ile bunlara ilişkin gecikme faizinin, teminat altına alınan azami tutara kadar ödemeyi üstlenen kefil kuruluşun Türkiye Odalar Borsalar Birliği olduğunun yeniden hatırlatılması hususunda gereğini rica ederim.

 

Burak Serkan YAŞAR

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

EK:3 adet yazı ve ekleri.

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

TC

TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

ANKARA TOBB TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

 

Tarih :25.11.2020

Sayı :34221550-250-10232

Konu :Teminat Kapsamı ve Bağlı işlemler için

Muhatap Belirlenmesi Hk.

Birliğimiz iştiraki TOBB UND Lojistik Yatırımlar A. Ş. 'den alınan bilgi uyarınca, Ambarlı Gümrük Müdürlüğü tarafından 23.11.2020 tarihli ve 59217272 sayılı yazı ile GX 83 830 313 no.lu TIR Karnesine ilişkin olarak kendilerini muhatap alan bir takibat bildiriminde bulunulduğu öğrenilmiş ve yazının görüntüsü ekte sunulmuştur.

Bilindiği üzere TIR Karneleri kapsamında gerçekleştirilen taşımalar esnasında yaşanan gümrük mevzuatı ihlalleri durumunda kefalet yükümlülüğü Birliğimiz tarafından, Transit Refakat Belgeleri söz konusu olduğunda ise tıpkı TOBB UND Lojistik Yatırımlar A. Ş. gibi teminat sağlayıcıları tarafından üstlenilmektedir.

Bir taşıma evrakı kapsamında bulunan takibat ve tahakkuk işlemlerinin bir diğer taşıma evrakının teminatı ile iştigal eden muhataplara bildirildiğine uygulamada rastlanmakta olup; bu nedenle uygulamada bütünlüğe halel gelmesi ve konunun bütün taraflarının zaman kaybına uğraması gibi riskler doğmaktadır.

Bilgilerini ve gümrük vergi ve resimlerine ilişkin olarak gerçekleştirilen takibat ve tahakkuk işlemleri bahsine ilişkin olarak, taşıma belgesi ve teminat kapsamına göre muhatap belirlenmesi konusunda ilgili idarelerin bilgilendirilmesini takdirlerinize arz ederim.

 

Saygılarımla,

Mustafa SARAÇÖZ

Genel Sekreter

 

 

 

EK: Yazı görüntüsü (1 sayfa)

 

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Ambarlı Gümrük Müdürlüğü

Sayı :E-42214587-1 20.01.09

Konu :Noksanlık Takibatı - GX8380313

Nolu TIR Karnesi

 

23.11.2020 / 59217272;

DAĞITIM YERLERİNE

Firmanız adına kayıtlı 16AA277 16AA278 plakalı GX83830313 nolu TIR karnesi muhteviyatı eşyaların evraklarına göre 96 kap olarak beyan edilen "POLYVINYL CHLORIDE" yüklü aracın antrepoya tahliyesi sonucunda yapılan sayımda 16 kap olduğu, 80 kap eksiklik olduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu eşyaların eksik çıkma nedeninin, Gümrük Genel Tebliğinin (TIR İşlemleri) (Seri No:1) 34 üncü maddesi uyarınca noksanlığın tespit edildiğini gösteren tutanağın tanzim edildiği iş bu yazımızın tebliğ tarihinden itibaren 3 ay (üç ay) içerisinde izah ve ispat edilmesi gerekmektedir.

Noksanlık takibatının sonlandırılabilmesini teminen, Gümrük Genel Tebliğinin (TIR İşlemleri.) (Seri No: 1) 34 üncü maddesi uyarınca, noksanlığın nereden kaynaklandığı ispat eden, eşyanın yüklendiği liman yetkilileri çıkış acenteleri ve taşımacı kuruluş kamu kuruluşu ise bu kuruluştan alınan ve eşyanın yüklendiği limandaki en büyük Mülki İdare Amirliğince, Gümrük İdaresince. Ticaret ve Sanayi odalarınca veya Liman Başkanlığınca onaylanmış belgelerin Müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. Aksi halde, eşyaya isabet eden gümrük vergi ve resimlerinin firmanızdan tahsil edileceğinin bilinmesi hususunda;

Bilgi ve gereğini tebliğen rica ederim.

 

HÜLYA SÜTCÜ

Gümrük Müdürü a.

Gümrük müdür Yrd.

 

Dağıtım

Gereği: Bilgi:

Sahandrah Vatana T.O.B.B. Und Lojistik Yatırım A.Ş.

Yekta Loj. Grp. Srl. Uls. Taş. Ve Tic. Ltd. Ştine


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com