Sirküler

Sirküler No: 2022/491


Antrepo açılışarında ve değişikliklerde İtfaiye Raporlarının Büyükşehir Belediyeleri Tarafından Düzenlenmesi gerektiği hk

Büyükşehir Belediyesinin bulunduğu illerde, 31.10.2022 tarihi itibariyle yapılan antrepo ve geçici depolama yeri açılış başvurularında ve Gümrük Yönetmeliğinin 524 üncü maddesi uyarınca antrepolarda yapılan değişiklik başvurularında, bundan böyle Büyükşehir Belediyeleri tarafından düzenlenen itfaiye raporlarının kabul edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

 

Kaynak: Gümrükler Genel Müdürlüğü (31.10.2022 / 79528345)

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı :E-40216608-131.99

Konu :İtfaiye Raporlarının İlçe Belediyeleri ya da

Büyükşehir Belediyeleri Tarafından Düzenlenmesi

 

 

 

31.10.2022 / 79528345

DAĞITIM YERLERİNE

 

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün 05.09.2022 tarihli ve 77880419 sayılı yazısında özetle; Muratbey Gümrük Müdürlüğünden alınan 28.07.2022 tarihli ve 76769778 sayılı yazıdan bahisle, antrepo başvurularında aranacak belgeler arasında sayılan Gümrük Yönetmeliği Ek-80'in "I. Başvuru İçin Aranacak Bilgi ve Belgeler" bölümünün 1 inci maddesinin (e) fıkrasında belirtilen, "antrepoda yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporu"nun İlçe Belediyeleri ya da Büyükşehir Belediyeleri tarafından düzenlenmesiyle ilgili tereddütü hakkında, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenmesi gerektiği düşünülmekle birlikte konunun Genel Müdürlüğümüzce incelenerek ilgili Bölge Müdürlüğünün talimatlandırılması istenilmiştir.

 

Gümrük Yönetmeliğinin 513 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (ğ) bendinde; "geçici depolama yerinde yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporu" aranacak belgeler arasında sayılmıştır.

 

Gümrük Yönetmeliği Ek-80'in "I. Başvuru İçin Aranacak Bilgi ve Belgeler" bölümünün 1 inci maddesinin (e) fıkrasında "antrepoda yangın ve patlamalar için gerekli önlemlerin alındığını gösteren itfaiye raporu" ifadesi yer almaktadır.

 

Konuyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğüne gönderilen 21.09.2022 tarihli ve 78375203 sayılı yazımıza cevaben alınan bila tarihli ve 4739604 sayılı yazıda; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunundan ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundan bahisle, "...büyükşehir olan illerde itfaiye hizmetlerini yürütmek, patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izinleri vermek görev, yetki ve sorumluluğunun büyükşehir belediyelerinde olduğundan itfaiye raporu düzenleme yetkisinin de büyükşehir belediyelerinde olduğu değerlendirilmektedir." ifadeleri yer almaktadır.

 

Bu hususlar çerçevesinde; Büyükşehir Belediyesinin bulunduğu illerde, işbu yazımız tarihi itibariyle yapılan antrepo ve geçici depolama yeri açılış başvurularında ve Gümrük Yönetmeliğinin 524 üncü maddesi uyarınca yapılan değişiklik başvurularında, bundan böyle Büyükşehir Belediyeleri tarafından düzenlenen itfaiye raporlarının kabul edilerek işlemlerin ifasında gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerekmektedir.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com