Sirküler

Sirküler No:


Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri ile ilgili sorumlu idareler
7223 sayılı Kanun ve Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı'na istinaden yayımlanan. 2022/8, 10, 11, 12, 14, 15, 16 ve 18 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Ticaret Bakanlığı adına ilgili Bölge Müdürlükleri tarafından; 2022/1, 9 ve 25 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri ise Türk Standartları Enstitüsü eliyle yürütüldüğü belirtilerek yaşanan sorunlar ve sonradan kontrole ilişkin tespitlerde bildirim yapılacak idareler  belirlenmiştir.
 
 
 
Buna göre; İthalat denetimlerine ilişkin bir sorunla karşılaşılması durumunda konunun doğrudan Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne, serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile tescil edilen ürünlere ait GTİP'lerin sonradan yapılan kontrol neticesinde Ticaret Bakanlığınca yayımlanan ÜGD Tebliğlerinin kapsamına girdiğinin tespiti durumunda, söz konusu Tebliğlerin ilgili maddesinde belirtilen Piyasa Gözetimi ve Denetiminden sorumlu otoriteye bildirilmesi gerektiği bildirilmiştir.
 
 
 
Kaynak: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü (11.11.2022 / 79931435)
 
 
 
T.C.
 
TİCARET BAKANLIĞI
 
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
 
 
 
Sayı :E-24545304-554.01.01-
 
Konu :Sonradan Kontrol
 
 
 
11.11.2022 / 79931435
 
DAĞITIM YERLERİNE
 
 
 
Bilindiği üzere, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu'nun 4 üncü maddesi: "Ürünlerin, teknik düzenlemesine uygun olması zorunludur." hükmünü, 5 inci maddesi: "Ürünün güvenli olması zorunludur." hükmünü ve 15 inci maddesi ise:"(1) Yetkili kuruluş, yetki alanına giren ürünlerin teknik düzenlemelere veya 5 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen genel ürün güvenliği mevzuatına uygunluğunu doğrulamak amacıyla denetim yapar.
 
 
 
(2) Birinci fıkrada belirtilen denetimin, ürünün piyasaya arzından nihai kullanıcıya ulaştığı aşamaya kadar piyasa gözetimi ve denetimi yoluyla yapılması esastır. Ancak, teknik düzenlemelerin gerektirdiği hallerde ve öngördüğü koşullarda denetim; ithalat, ihracat, montaj, hizmete sunum veya bir mal veya hizmet sağlanması sürecinde veya kullanım aşamasında da yapılabilir" hükmünü amirdir.
 
 
 
Ayrıca 15 Eylül 2022 tarihli ve 31954 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı'nın 4 üncü maddesi kapsamında;
 
 
 
- Ürünlere ilişkin teknik mevzuatı dış ticarete uyarlamaya, diğer yetkili kuruluşlarla işbirliği halinde dış ticarette uygulamaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye,
 
 
 
- Dış ticarete konu ürünlerin teknik düzenlemesine veya genel ürün güvenliği gereklerine uygun olup olmadığına ilişkin denetim yapmaya ve yaptırmaya veya ilgili mevzuatın diğer bakanlık ve kuruluşlara verdiği yetkiler saklı kalmak üzere denetim yapacak kuruluşları belirlemeye,
 
 
 
Bakanlığımız yetkili kılınmıştır.
 
 
 
Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen ithalatta ürün güvenliği denetimleri; tüketicilerimizin ve sanayicilerimizin güvenli ve mevzuata uygun ürün kullanabilmesini sağlamak, haksız rekabeti önlemek, güvenli ve mevzuata uygun ürün üreten ve ithal eden firmalarımızı korumak, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin korunmasını sağlamak amaçlarıyla icra edilmektedir. Bahse konu denetimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden tamamen elektronik ortamda yapılan başvurular aracılığıyla yürütülmektedir. Söz konusu başvurular risk değerlendirmesine tabi olarak denetime yönlendirilebilmektedir.
 
 
 
Bu çerçevede, Bakanlığımız tarafından yürütülmekte olan ithalat denetimlerine ilişkin usul ve esaslar, 7223 sayılı Kanun ve Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı'na istinaden yayımlanan ilgili Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri ile düzenlenmiştir. 2022/8, 10, 11, 12, 14, 15, 16 ve 18 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri Bakanlığımız adına ilgili Bölge Müdürlükleri tarafından; 2022/1, 9 ve 25 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri ise Bakanlığımız adına Türk Standartları Enstitüsü eliyle yürütülmektedir. Bu kapsamda, ithalat denetimlerine ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlüğümüzce düzenlenmekte ve denetim süreçlerinde yaşanan aksaklıklara tarafımızca çözüm üretilmektedir.
 
 
 
Bu çerçevede, ithalat denetimlerine ilişkin bir sorunla karşılaşılması durumunda konunun doğrudan Genel Müdürlüğümüze iletilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte, serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile tescil edilen ürünlere ait GTİP'lerin sonradan yapılan kontrol neticesinde Bakanlığımızca yayımlanan ÜGD Tebliğlerinin kapsamına girdiğinin tespiti durumunda, söz konusu Tebliğlerin ilgili maddesinde belirtilen Piyasa Gözetimi ve Denetiminden sorumlu otoriteye bildirilmesi gerekmektedir.
 
 
 
Bilgileri ve gereğini arz/rica ederim.
 
 
 
Hakkı KARABÖRKLÜ
 
Bakan a.
 
Genel Müdür

Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com