Sirküler

Sirküler No: 2023/018


Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/14)

Ozon Tabakasını İncelten Maddeler ve Florlu Sera Gazlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2023/14) yayımlanmıştır.

 

Tebliğ'in "Florlu Sera Gazları ve Diğer Florlu Maddeler" başlıklı EK-2 listesinde tarife korelasyonuna bağlı olarak 2903 ve 3827 tarife pozisyonundaki eşyaya ilişkin GTİP’lerde değişiklik yapılmıştır.

 

Ayrıca Tebliğe yeni tanımlar eklenmiş olup FARAVET tanımının açıklaması aşağıdaki gibidir.

 

- Faaliyet Raporları Veri Tabanı (FARAVET): Florlu sera gazları veya diğer florlu maddeleri ürün veya ekipman içerisinde veya dökme eşya olarak ithal eden, ihraç eden ya da bu gazları veya maddeleri kullanan, geri kazanan, geri dönüştüren, ıslah eden veya imha eden işletmeler tarafından sunulan yıllık raporları, kota tahsisi ve lisans modülünü içeren elektronik veri tabanı,….

 

Ek-1’de yer alan 2903.71.00.00.00 GTİP'li “klorodiflorometan”ı tek kullanımlık basınçlı kaplar içerisinde ithal etmek, laboratuvar amaçlı kullanım için olanlar hariç yasaktır.

 

Ek-2’de belirtilen eşyayı tek kullanımlık basınçlı kaplar içerisinde ithal etmek, laboratuvar amaçlı kullanım için olanlar hariç yasaktır.

 

Ek-3A’da GTP ve tanımları belirtilen eşyadan Ek-1’de belirtilen maddelerden herhangi birini içerenlerin ithalatı yasaktır.

 

Ek-3B’de GTP ve tanımları belirtilen eşyadan Ek-1’de belirtilen maddelerden herhangi biri ile çalışanların ithalatı yasaktır.

 

Ek-1’de yer alan eşyadan belirlenen tabloda yer alanların, laboratuvar amaçlı kullanım, zorunlu kullanım, kritik alanlarda kullanım ve servis amaçlı kullanımları için gereken ithalatı, sadece Ek-4’te yer alan ülkelerden, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iznine tabi olarak yapılabilir (2903 ve 3827 90 ürünleri)

 

Ek-2’de belirtilen eşyanın tek kullanımlık tüp içerisinde laboratuvar amaçlı kullanımı için yapılacak olan ithalatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iznine tabidir.

 

Ek-3A’da yer alan 8424.10 GTP’li eşyanın Ek-1’de yer alan 2903.76.10.00.00 ve 2903.76.20.00.00 GTİP’li kimyasalları içerenlerinin ithalatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iznine tabidir.

 

Ek-1’de GTİP ve tanımları belirtilen eşyadan aşağıdaki tabloda yer alanların zirai karantina, taşıma öncesi kullanım ve laboratuvar amaçlı ithalatı Tarım ve Orman Bakanlığının iznine tabidir. (2903 61 metil bromür, 3808 91,92,93,94 ve 99 muhtelif ürünler)

 

Ek-2’nin birinci ve beşinci bölümlerinde listelenen kimyasalların Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Geçici İthalat Rejimi ve Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimine tabi olarak yapılacak ithalatı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının iznine tabi olacaktır.

 

Ek-2’nin birinci ve beşinci bölümlerinde listelenen kimyasallardan saf halde, kullanılmış, geri dönüştürülmüş veya ıslah edilmiş hidroflorokarbonları dökme halde kap içerisinde ithal etmek isteyen gerçek veya tüzel kişiler her sevkiyat öncesi 1/2/2023 tarihi itibarıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının izin alması gerekecektir. Bu eşyaların ithalinin çevrenin korunması yönünden uygunluğu, ilgili Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği çerçevesinde Kontrol Belgesi ile belgelenir. Kontrol Belgesine tabi ilgili eşya için İthal Lisansı aranmayacaktır.

 

Tebliğ kapsamındaki İthali izne tabi eşya için İthal Lisansı başvuruları, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iş günü içerisinde, e-Devlet üzerinden veya Bakanlık internet sitesi (www.ticaret.gov.tr) “E-Hizmetler” başlığı altındaki “E-İşlemler” menüsünde yer alan “İthalat Belge İşlemleri” uygulaması takip edilerek e-imza ile yapılacaktır.

 

Kaynak: 31 Aralık 2022 Tarihli ve 32060 Sayılı Resmî Gazete 3. Mükerrer

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221231M3-18.pdf


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com