Sirküler

Sirküler No: 2023/019


Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/3)

Serbest bölgeler dahil, Türkiye gümrük bölgesine girecek atıkların, çevrenin korunması yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemek ve Türkiye gümrük bölgesine girişi yasak olan atıkları belirleyen Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2023/3)  yayımlandı.

 

1-Granül formda olması durumunda, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalat yapan sanayicilerce ithal edilebilecek eşya grubundan 3907 çıkarıldı (DİİB kapsamında 39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06,  39.08 ve 39.12 tarife pozisyonlu maddeler ithal edilebiliyor).

 

2- Türkiye’den temin edilen veya serbest bölgedeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan Ek-1 listede yer alan 39.15 tarife pozisyonundaki atıklar kullanılarak serbest bölgelerde yerleşik tesislerde üretilen 39.08 tarife pozisyonlu birleşik yapılı geri dönüştürülmüş granül formundaki maddeleri üretiminde kullanan sanayiciler ithal edebilecektir.

 

3- 39.02 tarife pozisyonunda yer alan birleşik yapılı granül formundaki geri dönüştürülmüş maddeleri üretiminde kullanan sanayiciler ithal edebilecektir.

 

Yukardaki maddelerde belirtilen atıklarla 39.03 ve 39.07 pozisyonundaki birleşik yapılı geri dönüştürülmüş granül formundaki maddelerin ithalatında Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmayacaktır. Ancak 2 ve 3. sıradaki bendinde yer alan maddeler ile 39.03 ile 39.07 pozisyonundaki birleşik yapılı geri dönüştürülmüş granül formundaki maddelerin ithalatında Çevre İzin Belgesi veya Çevre İzin Belgesi muafiyet yazısı aranacaktır.

 

Döküntü, kalıntı, hurda, toz, pul ve çapak formunda olan 39.01, 39.02, 39.04, 39.05, 39.06, 39.07, 39.08 ve 39.12 tarife pozisyonlu maddelerin ve granül formdaki 39.07 tarife pozisyonlu maddelerin Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç kaydıyla ithalatında Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi aranmayacaktır.

 

İthal edilmek üzere Türkiye gümrük bölgesine giren uygunluk yazısına tabi eşyanın hiçbir suretle devrine izin verilmeyecektir.

 

Tasfiyelik hale gelmiş atıklara, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerince uygunluk denetimine tabi tutulması kaydıyla gümrük mevzuatının tasfiyeye ilişkin hükümleri uygulanabilecektir.

 

6310.10.00.00.00, 6310.90.00.00.11 ve 6310.90.00.00.19 GTİP'li tekstil kırpıntıları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi alan geri kazanım tesislerine sahip sanayiciler, bu belgelerine istinaden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 31/12/2023 tarihine kadar serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ithal edebilecektir.

 

Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş atıkların ithali,Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 20212022/3) hükümlerine tabi. (Ancak, yeni Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanacaktır.)

 

Tebliğ'in ;

 

- İthalatı yasak atıklar-EK2B listesinde 2619 tarife pozisyonunda ve Uygunluk denetimine tabi atıklar listesinde 3915 tarife pozisyonundaki ürünlere ilişkin korelasyona bağlı olarak GTİP değişiklikleri oluştur.

 

Kaynak: 31 Aralık 2022 Tarihli ve 32060 Sayılı Resmî Gazete 4. Mükerrer

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221231M4-2.htm


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com