Sirküler

Sirküler No:


Dahilde işleme izin belgesi kapsamındaki işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyasına ilişkin hak ve yükümlülüklerin devri (Belgeden Belgeye Satış)

2006/12 sayılı “Dahilde İşleme Rejimi Tebliği”nin 38/A maddesine  istinaden hazırlanarak Dahilde İşleme İzin Belgesi  kapsamındaki işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyasına ilişkin hak ve yükümlülüklerin devri ile teminat iadesi ve kapatma işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesine ilişkin 2023/1 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

 

Devir işleminin gerçekleştirilebilmesi için;

a)           Devralan belge sahibi firmanın götürü teminata sahip olması,

b)          Devre konu işlem görmüş ürünün dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen eşyadan elde edilmiş olması,

c)           Form ekinde sunulan faturanın devre konu işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyası için formda yer alan ithalat beyannamesi tarihinden sonraki bir tarihte düzenlenmiş olması,

ç)           Devir işleminin devreden ve devralan belgelerin süreleri içinde yapılmış olması,

d)          Devreden belge kapsamında ihracı taahhüt edilen devre konu işlem görmüş ürünün, devralan belgenin ithalat bölümünde belirtilen eşya arasında yer alması gerekmektedir.

 

Genelge (EK:1)’de yer alan FORM’un devreden ve devralan belge sahibi firmalar tarafından eksiksiz bir şekilde bilgisayar ortamında doğru ve eksiksiz bir biçimde doldurarak karşılıklı imzalanması gerekmektedir.

 

Formun doldurulmasına ilişkin aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

 

a)           Formun formatı kesinlikle değiştirilemez.

b)          Form doldurulurken, formun arka yüzünde yer alan hususlara dikkat edilmelidir.

c)           Form üzerinde silinti, kazıntı ve karalama bulunmamalıdır.

(2) Devreden ve devralan belge sahibi firmalar tarafından eksiksiz olarak doldurulan form, firmalar tarafından elektronik ortama yüklenen noter onaylı imza sirkülerleri, ticaret sicili gazetesi veya Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan yazı ve diğer belgeler doğrultusunda firmayı temsil ve ilzama yetkili kişi/kişiler tarafından da imzalanabilir.

(3) Formda yer alan “Onay” başlıklı kısım devir işlemini gerçekleştiren taraflarca doldurulmaz/imzalanmaz. Bu kısım, ilgili Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğü tarafından doldurulmak üzere boş bırakılır.

(4) Devreden ve devralan firmalar tarafından forma atılan imzalar, forma işlenen bilgilerin ilgili olduğu taraflar bakımından doğru olduğuna yönelik taahhüt hükmündedir.

 

Formun İlgili Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğüne İbraz Edilmesi, Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğü Tarafından Yapılacak İşlemler, Gümrük İdaresi Tarafından Yapılacak İşlemler, Teminata İlişkin İşlemler ve Devir İşleminin Tekemmül Etmesi ve Kapatma İşlemleri başlıkları altında da usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

Devralan belge sahibi firma devre konu işlem görmüş ürünü aynen veya işlemek suretiyle başka bir belgeye bu Genelge kapsamında devredemeyecektir.

 

İşlem görmüş ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyasının, ithal lisansı (kota) ve/veya gözetim belgesi gibi korunma önlemlerine tabi olması durumunda, bu işlem görmüş ürün devre konu edilemeyecektir.

 

Form, devreden ve devralan belge sahibi firmalar açısından tek bir dahilde işleme izin belgesine ilişkin olarak düzenlenebilecektir.

 

Devreden veya devralan belge sahibi firmalar açısından birden fazla dahilde işleme izin belgesini kapsayan devir işlemlerinde her bir belge için ayrı form düzenlenecektir, ayrıca, form ekinde sunulacak faturalar sadece bir devre konu edilebilir ve faturalar yalnızca o devre konu işlem görmüş ürünlere ilişkin bilgileri ihtiva edecektir.

 

Devir işleminin tekemmül etmesi ertesinde devre konu işlem görmüş ürün, sarfiyata ilişkin madde bilgileri revizesine konu edilemeyecektir.

 

Kaynak: İhracat Genel Müdürlüğü (2023/21 Genelge)


Saygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com