Sirküler

Sirküler No: 2023/044


Atık İthalatı Uygulama Genelgesi Hk. (2022/19)

 

Bilgi Notu: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 30.12.2022 tarihli 2022/19 sayılı Atık İthalatı Uygulama Genelgesi yayımlanmış ve 2021/25 Sayılı Atık İthalatı Uygulama Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır. Genelge’de öne çıkan bazı değişiklikler aşağıdaki gibidir:

• Genelge, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği kapsamında ithaline izin verilen bazı tehlikesiz atıkların ithalatını yapacak atık geri kazanım/geri dönüşüm tesislerine düzenlenecek olan “Atık İthalatçısı Kayıt Belgesi” ve “Kota Formu” ile ithal edilecek atıkların özelliklerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

• İthal edilecek eşyaların/atıkların sadece üretim/geri kazanım/geri dönüşüm amacıyla ithal edilmesi gerekliliği bulunmakta olup ithal edilen eşyaların/atıkların iç piyasada satışa sunulması ve ihracı yasaklanmıştır.

• Türkiye’den temin edilen veya serbest bölgedeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan ÜGD Tebliğ EK-1 listede yer alan 39.15 tarife pozisyonundaki atıklar kullanılarak serbest bölgelerde yerleşik tesislerde üretilen 39.08 tarife pozisyonlu birleşik yapılı geri dönüştürülmüş granül formundaki maddelerin ithalatında üreticinin GRS (Global Recycled Standart) belgesinin aranacağı ve söz konusu eşyaların uygunluk denetiminin Serbest Bölge sahasında yapılabileceği belirtilmiştir.

• 39.02, 39.03 ve 39.07 tarife pozisyonunda yer alan birleşik yapılı granül formundaki geri dönüştürülmüş eşyaların üretimde kullanılmak üzere ithalatında Akredite Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarından geri dönüştürülmüş plastik içeriğine dair analiz sertifikasının ve Genelge’nin Ek-2’sinde yer alan şartların arandığı belirtilmiştir.

• Atık ithalatçılarının bir önceki yılda ithal ettikleri ve iç piyasadan temin ettikleri atıklara ilişkin geri kazanım/ geri dönüşüm faaliyeti, elde edilen ürünler, bakiye atık ve bakiye atıkların geri kazanım ve/veya bertaraf süreçlerini içeren Genelge’nin Ek-5’inde yer alan Yıllık Gerçekleştirme Raporunu belirtilen formatta ve gerçekleşme verileriyle düzenleyerek, Atık ithalatçısı Kayıt Belgesi yenileme müracaatlarında Bakanlığa iletmekle yükümlü oldukları düzenlenmiştir.

• Kota hesabında, Geçici Faaliyet Belgesi (GFB) ve/veya Çevre İzin ve Lisans Belgesine (ÇİLB) esas Kapasite Raporunun; GFB ve ÇİLB aranmayacak olan birleşik yapılı, granül formdaki 39.02, 39.03, 39.07 ve 39.08 tarife pozisyonlarındaki maddelerin ithalatında ise kapasite raporunun dikkate alınacağı açıklanmıştır.

• Tahsis edilen kotanın üçer aylık dönemlerde eşit miktarlarda kullanıma açılacağı belirlenmiştir.

• İthalatçının Bakanlıkça hesaplanan kota miktarını aşması halinde, tespit yapılan sene için yıl sonuna kadar atık ithalatçısı Kayıt belgesinin iptal edileceği ve yılsonuna kadar yeni başvurularının kabul edilmeyeceği düzenlenmiş ve Genelgeye aykırı hareket etmesinden dolayı 2872 sayılı Çevre Kanunu’nda öngörülen yaptırımların uygulanacağı ve Atık İthalatçısı Kayıt Belgesinin iptal edileceği belirtilmiştir. Ayrıca, bir sonraki yıl için kota hesaplamasında, kota oranının %10’u kadar daha az kota hesaplaması yapılacağı düzenlenmiştir.

• Bahse konu Genelge kapsamında, bildirim ve bilgi verme yükümlülüğüne aykırı olarak yanlış ve yanıltıcı bilgi verenler ile yanlış ve yanıltıcı belge düzenleyenler ve kullananlar hakkında Çevre Kanunu’nun 26. maddesinde ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun belgede sahtecilik suçuna ilişkin ilgili hükümleri kapsamında öngörülen yaptırımların uygulanacağı eklenmiştir.

 

Kaynak : Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı  İçeriği PDF formatında görüntülemek için tıklayınızSaygılarımızla,
TGM Gümrük Müşavirliği Ltd. Şti.

Sirkülerle ilgili sorularınız için:
Hakan TOPAL hakan.topal@tgmgumruk.com
Özlem KUĞU ozlem.kugu@tgmgumruk.com


Yukarıda yer verilen açıklamalarımız, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. TGM GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ LTD. ŞTİ.’ne, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

logo

1990 yılında Kurucu Başkanlığını Ertuğrul TAN'ın yaptığı TGM Gümrük Müşavirliği Limited Şirketi 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve Gümrük Yönetmeliği'nde belirtilen hükümler çerçevesinde dolaylı temsilci sıfatıyla hizmet vermektedir.

Adres
  • Gülbahar mahallesi Altan Erbulak Sokak Mayahan No:14 Kat/6/6 İstanbul
İletişim
  • +90 212 267 00 85(pbx)
  • info@tgmgumruk.com